Krtečci

Upozornění: Odklad školní docházky

Milí rodiče,

v letošním roce dochází ze změně v přihlašování do PPP (Pedagogicko-psychologické poradny, která se zabývá posuzováním školní zralosti a připravenosti). Přihlašování probíhá prostřednictvím MŠ.

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, prosíme o sdělení p. učitelkám na třídě.

Jsme tu pro Vás

Vaše paní učitelky z Krtečků :) 

Co nás čeká v prosinci

Pracujeme se třetím integrovaným blokem: „Kouzelný strom“.

 • Společně se těšíme a připravujeme na následující vánoční svátky, prožíváme příchod adventu, Mikuláše a Ježíška (vánoční nadílka u stromečku)
 • Prostřednictvím Mikuláše, anděla a čerta poznáváme, co je dobré a správné, co je zlo a špatnost. Uvědomujeme si, že každý z nás má v sobě lepší i horší vlastnosti, hledáme v sobě čerta i anděla
 • Čekání na Vánoce si zkrátíme plněním každodenních úkolů z adventního kalendáře, který nám andílek 1. 12. přinesl
 • Ve třídě si vytváříme příjemnou vánoční atmosféru, posloucháme vánoční písničky, koledy, hrajeme na hudební nástroje, rozvíjíme rytmizaci
 • Učíme se básničku pro Mikuláše, další tematická básničky, písničky a koledy
 • Při procházkách pozorujeme příchod zimy, vánoční výzdobu, hrajeme si se sněhem, jezdíme na kluzácích
 • Ve třídě hrajeme pohybové hry, každý den zahajujeme pohybovou chvilkou s protahovacími cviky
 • Učíme se šetrně zacházet s novými hračkami od Ježíška – u dětí vytváříme povědomí o hodnotě dárku, obohacujeme dosavadní hry 
 • Využíváme vánočních tradic a zvyků ke stmelování rodiny a posilování prosociálního chování (laskavost, štědrost) – učíme se dárky nejen přijímat, ale také vyrábět
  a ostatní obdarovávat
 • Poznáváme všemi smysly – Vánoce jsou plné krásných zvuků, vůní, věcí a chutí
 • Procvičujeme pusinky, zařazujeme logopedické chvilky
 • Slavíme narozeniny dětí

Co nás čeká v listopadu

Pokračujeme s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Vnímáme měnící se počasí, seznamujeme se s novými pojmy a zákonitostmi
  v přírodě
 • Zjistíme mnoho o prostředí, ve kterém žijeme – pozorujeme nejbližší okolí
  a popisujeme rozdíly mezi životem na vesnici a ve městě
 • Využíváme příležitosti k vyjádření vlastního postoje a názoru; při společných činnostech se učíme domlouvat, spolupracovat, sebeprosazovat se, ale i se podřizovat
 • Seznámíme se s tradicemi a legendou o sv. Martinovi, připravíme si třídní slavnost
 • Učíme se nové tematické básničky, písničky, užíváme si podzimní smyslové
  a pohybové hry a výtvarné tvoření
 • U dětí zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti a odpovědnost za své věci
  a pomůcky
 • Pravidelně zařazujeme jazykové hry a artikulační cvičení
 • Zdokonalujeme grafomotorické dovednosti – osvojování grafomotorických prvků, správný úchop, plynulé vedení linie
 • Rozvíjíme schopnosti zrakového rozlišování – poznání shodných x odlišných konkrétních i abstraktních obrázků
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů – souhra vidličky a nože
 • Slavíme narozeniny dětí
 • 23. 11. – Loutkové představení: „Začarovaný les“ (Jupiter club) - ZRUŠENO! 
 • Ve čtvrtek 4. 11. a 11. 11. (poslední lekce) – Předplavecký výcvik – Laguna Třebíč (sraz dětí do 7:15)

Co nás čeká v říjnu

Začínáme pracovat s druhým integrovaným blokem „Po pěšině aneb barevné kouzlení“.

 • Povídáme si o stromech, všemi smysly pozorujeme měnící se přírodu v lese
  i v našem okolí, hrajeme si se dřevem, k tvoření a hře využíváme přírodniny
 • Utváříme povědomí o ochraně zdraví, seznamujeme se s plody podzimu a jejich vitamíny
 • Opakujeme znaky podzimu, roční období, měsíce, dny v týdnu, každodenně zaznamenáváme počasí
 • Naučíme se nové básně a písně s podzimní tematikou
 • U dětí podporujeme samostatnost, odpovědnost za své věci (práce s pouzdrem
  a sešitem), rozvíjíme dětskou fantazii a tvůrčí myšlení
 • Zaměříme se na rozvoj grafomotorických dovedností – správné držení tužky, plynulé vedení linie
 • Každodenně zařazujeme tematicky motivované pohybové chvilky, zdokonalujeme hrubou i jemnou motoriku a procvičujeme motoriku mluvidel
 • Upevňujeme třídní pravidla, hygienické a společenské návyky – zdokonalujeme stolování – používání příborů – souhra vidličky a nože
 • Slavíme narozeniny dětí
 • 5. 10. 2021 – Vzdělávací program: „Krása dřeva“ (Výlet do Balin)
 • 6. 10. 2021 – Logopedická depistáž (MŠ)
 • Každý čtvrtek – předplavecký výcvik – Laguna Třebíč (sraz dětí do 7:15)
 • 27. 10. – 29. 10. 2021 – Podzimní prázdniny (provoz MŠ Sportovní)

Co nás čeká v září

Pracujeme s prvním integrovaným blokem „Louka plná čtyřlístků“.

 • Připravujeme vlídné prostředí pro adaptaci dětí po prázdninách. Motivací k výběru aktivit je nám okolní prostředí – měnící se počasí, prostředí kolem nás a aktuální zájmy a potřeby dětí a nároky okolí (hygiena)
 • Vzájemně se přivítáme, poznáváme s novými kamarády, navazujeme a rozvíjíme dětská přátelství – spolupráce dětí ve dvojici a ve skupině
 • Průběžně si připomínáme pravidla chování ve školce, dohodnutá pravidla dodržujeme, zdokonalujeme společenské a hygienické návyky
 • Zaměříme se na sebeobslužné činnosti – stolování, oblékání, zodpovědnost za své oblečení a pořádek na pracovní ploše
 • Osvojujeme si poznatky a dovednosti důležité k ochraně zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Opakujeme známé básně a písně na přivítanou, rituály třídy – svolání dětí do kruhu, úklid hraček, …
 • Připravujeme dětem prostředí pro rozvoj představivosti a fantazie při tvořivých činnostech, spontánní hře a přirozeném učení, motivujeme děti k pohybovým aktivitám
 • Pravidelně zařazujeme artikulační cvičení, oromotorická cvičení, rytmizaci – rozklad slov na slabiky, určování první hlásky, rozvíjíme souvislé vyjadřování, vnímání
  a poslech textu, pohádek, pracujeme s hlasem – tichá pošta
 • Od 2. 9. 2021 zahajujeme předplavecký výcvik – Laguna Třebíč (předběžné informace zaslány na Vašich e-mailech)
 • V úterý 7. 9. 2021 od 16:00 Vás zveme na třídní schůzku

Co nás čeká v červnu

Pracujeme se šestým integrovaným blokem „Chválím Tě, země má …“.

 • Oslavujeme den dětí – cesta plná her, úkolů a aktivit, zakončená pokladem
 • Pokračujeme ve zkoumání přírody a světa kolem sebe
 • Poznáváme a pozorujeme hmyz na louce, v lese; uvědomujeme si jeho důležitost pro ekosystém
 • Hrajeme si s přírodninami – stavíme domečky pro hmyz
 • Skáčeme přes švihadlo a skákací gumu
 • Naučíme se říkanky, písničky a pohybové hry k tématu
 • Pravidelně procvičujeme pusinky a rozvíjíme grafomotoriku
 • Slavíme narozeniny děti narozených v červnu, červenci a srpnu
 • Loučíme se s předškoláky – 23. 6. 2021 v 9.00 (program s Dózou)

Co nás čeká v květnu

Pracujeme se šestým integrovaným blokem „Chválím Tě, země má …“.

 • Slavíme svátek maminek, oceňujeme jejich péči a laskavost, vyrábíme dárečky pro naše maminky, učíme se taneček
 • Povídáme si o rodině, upevňujeme kladný vztah k rodičům, uvědomujeme si klíčové vztahy v rodině a úlohu jednotlivých členů
 • Poznáváme místo bydliště, náš domov
 • Sdílíme zážitky z distančního vzdělávání – vybízíme děti k souvislému vyjadřování a vlastnímu sebehodnocení (prezentace portfolií)
 • Připravujeme vlídné prostředí pro adaptaci dětí po návratu z distančního vzdělávání, opakujeme a upevňujeme třídní pravidla, hygienické návyky, rozvíjíme prosociální chování dětí
 • Zařazujeme tematicky motivované logopedické chvilky, rozvíjíme komunikační schopnosti (souvislé vyjadřování, obohacování aktivní slovní zásoby)
 • Při pravidelném cvičení zdokonalujeme tělesnou zdatnost a obratnost – těšíme se z pohybu
 • Zdokonalujeme jemnou motoriku, koordinaci ruka x oko a grafomotoriku
 • Zařazujeme hudebně-pohybové hry, rozvíjíme rytmizaci, hru na tělo, určujeme první hlásku, počet slabik
 • Hledáme krásu kolem sebe – přírodovědecký experiment – líhnutí motýlů
 • Slavíme narozeniny dětí
 • V pátek 21. 5. 2021 – proběhne v MŠ třídní focení (prosíme o včasný příchod dětí)

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru