Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Čtyřlístek"

Vize: "Předškolní období je šancí pro dítě a jeho celkový rozvoj"

Smyslem výchovně vzdělávací koncepce naší školy je vytvářet na základě partnerských vztahů s rodinou podmínky pro podnětné prostředí, pro podporu a rozvoj tvořivosti, rozvíjet děti nejen po stránce výchovně vzdělávací, ale působit i prostředím, neboť i prostředí vychovává. Utvářet a podporovat přátelské vztahy mezi dětmi bez ubližování tak, aby se dítě učilo mít rádo a být rádo na světě - vytvářet pohodovou a radostnou atmosféru, což vyplývá i z loga Mateřské školy a názvu ŠVP.

"Čtyřlístek - prostředí radosti, pohody, přátelství a tvořivosti"

aneb

"Čtyřlístek  - v každém lístku je síla" 

V každém lístku je síla  a každý má svůj význam a své kouzlo.

RADOST - sdílená radost je dvojnásobná radost, PŘÁTELSTVÍ - přátelství je slunce, které nikdy nezapadá, POHODA - když jsme v pohodě my, budou v pohodě i děti, TVOŘIVOST - kreativita je proces získávání.

Svým citlivým přístupem usilujeme o to, aby se děti v mat. škole příloha 1 cítily příjemně a bezpečně a těšily se na každý den strávený mezi námi. Aby z mateřské školy odcházely děti, které dovedou být dobrými kamarády, které mají hezký vztah k přírodnímu a společenskému prostředí, zvládají sebeobsluhu, mají osvojeny elementární pracovní dovednosti a jsou připraveny na vstup do ZŠ. Důraz klademe na vytváření základů pozitivního přístupu k životu. Seznamujeme se s živou a neživou přírodou formou projektu ekologické výchovy, který průběžně zařazujeme do střídajících se ročních období. Důležitou součástí naší práce je respektování psychosociálních podmínek - postupná adaptace nových dětí za spoluúčasti rodičů, s vytvářením prostředí klidu a pohody, volnosti a osobní svobody, bez zbytečného organizování a manipulace s dítětem.

V naší koncepci respektujeme zásady a doporučení stanovené RVP pro předškolní vzdělávání, které naplňujeme prostřednictvím 7 integrovaných bloků, které se váží k určitým časovým úsekům v průběhu školního roku.

Základní obsah je stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání, jejich současným i budoucím potřebám s ohledem na prostředí a možnosti školy. Je ponechán dostatečný prostor pro zařazování neplánovaných témat a projektů, aby průběžně docházelo k respektování zájmů, potřeb a přání dětí, které mohou samy program ovlivňovat.

"Vše, co děláme, je prospěšné pro dítě."

Akce školy:

  • Kulturní akce - návštěvy divadel a ekologických programů, výstav - dle plánu aktivit Mš /
  • Saunování - Velké Meziříčí 
  • Výlety - jsou plánované v jarních měsících po domluvě s rodiči, voleny podle věkového složení tříd, nepřetěžování dětí a uzpůsobení režimu / autobusem, vlakem, parníkem/
  • Bruslení
  • Trampolíny, horolezecká stěna, návštěva tělocvičny,...
  • Účast na výstavách - prezentace školy

Výchovně vzdělávací projekty:

Zařazujeme projekty dlouhodobé i krátkodobé na kterých se podílí celá Mš. Třídní krátkodobé projekty jsou doplňkem hlavní vzdělávacíí nabídky.

"MRKVIČKA" - vedený pracovníky ekologického centra, využíváme nabídky programů s prvky ekologické výchovy, zařazujeme hry a činnosti do programu naší práce a plníme cíle vytyčené ŠVP v oblasti EV

Speciálně pedagogická péče

Ve třech třídách mateřské školy je umístěno 6 děti vyžadující spediálně pedagogickou péči. S těmito dětmi se pracuje podle Individuálbího vzdělávacího plánu a spolupracuje se se Speciálně pedagogickým centrem v Březejci.

Logopedická péče

Logopedický program je pro děti s narušenou komunikační schopností, který je součástí výchovně vzdělávací práce v podobě jazykových chvilek a skupinového cvičenís dětmi. V mateřské škole pracuje 7 učitelek, které disponující logopedickým kurzem, pracují pod vedením logopeda a ve spolupráci s rodiči usilují u dětí o správné vyslovování hlásek.

Metoda dobrého startu

Specifikum, které je součástí práce s předškolními dětmi, s dětmi s odkladem školní docházky a po domluvě s rodiči.

Školní vzdělávací program je k dispozici v mateřské škole.

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru