Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí

Školní vzdělávací program

   

   Školní vzdělávací program

   pro předškolní vzdělávání

    "Čtyřlístek"

 

   

Vize: " Předškolní období je šancí pro dítě a jeho celkový rozvoj"

Smyslem výchovně vzdělávací koncepce naší školy je vytvářet na základě partnerských vztahů s rodinou podmínky pro podnětné prostředí, pro podporu a rozvoj tvořivosti, rozvíjet děti nejen po stránce výchovně vzdělávací, ale působit i prostředím, neboť i prostředí vychovává. Utvářet a podporovat přátelské vztahy mezi dětmi bez ubližování tak, aby se dítě učilo mít rádo a být rádo na světě - vytvářet pohodovou a radostnou atmosféru, což vyplývá i z loga Mateřské školy a názvu ŠVP.

 

Čtyřlístek" = prostředí radosti, pohody, přátelství a tvořivosti Logo - obrázek Svým citlivým přístupem usilujeme o to, aby se děti v mat. škole příloha 1 cítily příjemně a bezpečně a těšily se na každý den strávený mezi námi. Aby z mateřské školy odcházely děti, které dovedou být dobrými kamarády, které mají hezký vztah k přírodnímu a společenskému prostředí, zvládají sebeobsluhu, mají osvojeny elementární pracovní dovednosti a jsou připraveny na vstup do ZŠ.Důraz klademe na vytváření základů pozitivního přístupu k životu. Seznamujeme se s živou a neživou přírodou formou projektu ekologické výchovy, který průběžně zařazujeme do střídajících se ročních období. Důležitou součástí naší práce je respektování psychosociálních podmínek - postupná adaptace nových dětí za spoluúčasti rodičů, s vytvářením prostředí klidu a pohody, volnosti a osobní svobody, bez zbytečného organizování a manipulace s dítětem.

V naší koncepci respektujeme zásady a doporučení stanovené RVP pro předškolní vzdělávání, které naplňujeme prostřednictvím 7 integrovaných bloků, které se váží k určitým časovým úsekům v průběhu školního roku.

Základní obsah je stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání, jejich současným i budoucím potřebám s ohledem na prostředí a možnosti školy. Je ponechán dostatečný prostor pro zařazování neplánovaných témat a projektů, aby průběžně docházelo k respektování zájmů, potřeb a přání dětí, které mohou samy program ovlivňovat.

 

" Vše co děláme je prospěšné pro dítě"


  

 

 

Tradice a riuály:

 

Oslavy narozenin - každé dítě  tento slavný den prožije podle svého přání,

                                oslavu předchází rituál spojený s maskotem každé třídy, děti oslavenci

                                blahopřejí a předají dárek

Oslava MDD - jeden den si každá třída zvolí soukromý program, druhý den spolupráce s ČSŽ - " Jdeme zase do pohádky" - dlouholetá tradice

 Vánoční zpívání s rodiči - oblíbené setkání s posezením u stromečku

 Vystoupení pro babičky - vždy nejstarší třída s motivačně zaměřeným programem

 Hrajeme si s maminkou - radostné odpoledne plné společných her, zpívání  a tvoření

 Loučení se školáky - " Pohádkové putování" - celá školka s rodiči

                                   " Pasování školáčka" - individuální na třídách, školní zahrada

                                                                         s programem se zapojením rodičů

                                   " Poslední zvonění" - předškoláci v maskách se loučí s celou školkou

 Mikulášská nadílka - návštěva Mikuláše a Anděla s Čertem v pozadí - spolupráce s HZS

Vánoční nadílka - prožívání Adventního období

 Velikonoční čarování - i s rodiči - indiv. na třídách odpolední tvoření

 Tradicí jsou i celoškolní projekty, které začínají a končí společným setkáním na jedné třídě.

Masopustní rej - Karneval

Martinská slavnost.

Den rodin.

 Na jednotlivých třídách jsou zachovávány určité rituály specifické pro třídu / přivítání a rozloučení - podání ruky, slovem, KK a jejich individualita, přivítání dne v kruhu, kontakt s rodiči - předání informací při odchodu/.

 

 Akce školy:

Kulturní akce - návštěvy divadel a ekologických programů, výstav - dle plánu aktivit Mš                          /

Plavecký výcvik -  bazén Laguna Třebíč

Výlety - jsou plánované v jarních měsících po domluvě s rodiči, voleny podle věkového složení tříd, nepřetěžování dětí a uzpůsobení režimu / autobusem, vlakem, parníkem/

Bruslení.

Trampolíny, horolezecká stěna, návštěva tělocvičny,...

Účast na výstavách - prezentace školy.

 

 Výchovně vzdělávací projekty:

 Zařazujeme projekty dlouhodobé i krátkodobé  na kterých se podílí celá Mš. Třídní krátkodobé projekty jsou doplňkem hlavní vzdělávacíí nabídky.

 

" MRKVIČKA" - vedený pracovníky ekologického centra, využíváme nabídky programů s prvky ekologické výchovy, zařazujeme hry a činnosti do programu naší práce a plníme cíle vytyčené ŠVP v oblasti EV

 

 

Speciálně pedagogická péče

Ve třech třídách mateřské školy je umístěno 6 děti vyžadující spediálně pedagogickou péči. S těmito dětmi se pracuje podle Individuálbího vzdělávacího plánu a spolupracuje se se Speciálně pedagogickým centrem v Březejci.   

 

Logopedická péče

V mateřské škole pracuje 6 učitelek, které disponující logopedickým kurzem, pracují pod vedením  logopeda a ve spolupráci s rodiči usilují u dětí o správné vyslovování hlásek.

 

  Školní vzdělávací program je k dispozici v mateřské škole.

Rozesílání aktualit

Automatické rozesílání aktualit z naší školky do Vašeho e-mailu. Zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko v doručených zprávách.

(spam ochrana)

Podporují nás:

 

 

 


 

Naděžda Krčová, vedoucí učitelka
tel.: 566 522 834
mscechova@cbox.cz
www.cechova.skolkavm.cz